Algemene en betalingsvoorwaarden

1. Begripsomschrijvingen
A. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie aan de hand van onderstaande voorwaarden schoonmaakdiensten worden verricht.
2. Opdrachtnemer: R. Barten h.o.n. Slaaphappy
K.v.K. 54815223
Btw.nr:NL025903482B01
Werkprogramma:
Een formulier, waarop de opdrachtnemer, in overleg met opdrachtgever, heeft aangegeven hoe vaak en welke schoonmaakdiensten worden uitgevoerd.
C. Object:
Matrassen en stoffenzitbanken zowel thuis als voor caravan/camper.

2. Offertes
Alle offertes zijn, tenzij anders overeengekomen, steeds vrijblijvend. Wij zijn nimmer gehouden ook daadwerkelijk te contracteren.

3. Opdrachtbevestiging
A. Uitsluitend de voorwaarden en condities, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma bepalen de inhoud van de overeenkomst, alsmede de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
B. Indien de opdrachtnemer niet binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever schriftelijk het tegendeel heeft vernomen, gaat de opdrachtnemer ervan uit, dat de opdrachtgever zich volledig akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging. Voor zoveel nodig geldt de werkbon c.q. factuur als opdrachtbevestiging.

4. Wijzigingen van de overeenkomst
Wijzigingen van de overeenkomst, zoals neergelegd in de opdrachtbevestiging, zijn, voor zover deze voorwaarden niets anders bepalen, slechts bindend, indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Een uitzondering hierop vormen de wijzigingen genoemd onder art. 9, welke wijzigingen zullen worden kenbaar gemaakt door het inzenden van een prijsmutatiemelding.

5. Onderaanneming
Aanvulling tijdens ziekte en verlof zal de opdrachtnemer slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door derden laten uitvoeren.

6. Huishoudelijke regels van de opdrachtgever
Het personeel van SlaapHappy zal zich houden aan het huishoudelijk reglement van de opdrachtgever.

7. Werkzaamheden
A. De werkzaamheden zullen uitsluitend uitgevoerd worden op werkdagen van maandag t/m zaterdag, aan de hand van het overeengekomen werkprogramma. Op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen wordt niet gewerkt, tenzij anders overeengekomen. Indien onverwachte bijzondere omstandigheden zulks, naar het oordeel van de opdrachtgever, noodzakelijk maken, kan in overleg met opdrachtnemer hiervan worden afgeweken.
B. De werkzaamheden worden overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma uitgevoerd. Indien later blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, onder voorwaarde dat de gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen van tevoren door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
C. Indien tijdens de uitvoering blijkt, dat blijvende wijzigingen ook prijsaanpassing behoeven, zal deze prijsaanpassing in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, met in achtneming van art. 4 geschieden.

8. Hulpmiddelen
A. De overeengekomen prijs is inclusief alle kosten van de voor de uitvoering van de overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden benodigde materialen, behoudens die middelen die voor het verlenen van aanvullende servicewerkzaamheden.
B. In afwijking van lid a zal de opdrachtgever gratis water energie voor de benodigde werkzaamheden beschikbaar stellen.
C. De opdrachtgever dient voldoende afsluitbare ruimte als werkkast en/of materiaalopslag, uitsluitend tot gebruik van de opdrachtnemer ter beschikking te stellen, bij het ontbreken van een dergelijke ruimte kan de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden, voor ontvreemding of beschadiging van materiaal van de opdrachtnemer.

9. Prijs
A. De prijs is gebaseerd op de bij de opname aanwezige op gegeven oppervlakte, de opgegeven bezetting, staat en de bestemming van het object.
B. Indien hier wijzigingen optreden, die naar oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van art.4 geschieden.
C. Bij wijziging van lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden, sociale lasten, door wijziging van C.A.O. 's, algemene afspraken over arbeidsvoorwaarden of wetten, beschikkingen of besluiten van overheidswege, alsmede wijziging van kostprijsverhogende belastingen, zal de prijs per gelijke datum worden aangepast. De cliënt ontvangt hiervan mededeling. De door het Ministerie van Economische zaken afgegeven goedkeuringen voor prijsverhogingen zullen schriftelijk door gegeven worden. Voor contracten, welke "afgewerkte uren" als grondslag hebben (regiecontracten), zal GreenCleaner in overleg met de cliënt een gewijzigd percentage toepassen of een gewijzigd aantal uren inzetten.

10. Betaling
Bedrijfsleven:A: Indien er sprake is van een overeenkomst waarin meerdere matrassen worden gereinigd, werkt SlaapHappy met een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt beschreven in de offerte en nogmaals op de opdrachtbevestiging vermeld.
Betaling door de opdrachtgever zal plaats vinden binnen 14 dagen netto na ontvangst van de factuur. Indien de opdrachtgever als dan nalatig blijft voldoen, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn, hem met inachtneming van de ter zake geldende voorschriften en onverminderd de verder aan opdrachtnemer toekomende rechten, boven verschuldigde hoofdsom, de vertragingsrente in rekening te brengen. Een vertragingsrente van 2 % per maand, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.
B. Alle kosten, vallende op de inning van enig door de opdrachtgever, volgens deze voorwaarden, aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag gerechtelijk, dan wel buitengerechtelijk zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 50, -- euro.
Betaling particulier de werkzaamheden worden verricht. De Opdrachtgever wordt geacht de betaling direct contant te voldoen of terplekke doormiddel van een pin transactie.

11. Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer verplicht zich haar personeel verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid van alle schade, welke door haar personeel aan het gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personeel wordt toegebracht, of welke tengevolge van onvoorzichtigheid, c.q. nalatigheid ontstaat, tot een bedrag van maximaal 1.000.000, -- euro per gebeurtenis. De opdrachtnemer is verplicht zijn personeel conform de geldende C.A.O. bepalingen te belonen en alle inhoudingen en afdrachten te verrichten voor premie en loonbelasting. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande. Voor het geval dat de verzekering de schade niet mocht dekken is de omvang van de schadevergoeding gelimiteerd tot de hoogte van het (maandelijks) factuurbedrag.

12. Schadeloosstelling
De opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de opdracht en gedurende zes (6) maanden daarna geen personeel van opdrachtnemer aan te nemen dan wel rechtstreeks te werk stellen. Partijen kunnen anders overeenkomen. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurd opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 12.500, -- euro per werknemer.

13. Duur van overeenkomst en beëindiging
A. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders vermeld. Bij beëindiging van de overeenkomst zal door beide partijen een termijn van een maand in acht genomen worden.
B. Beëindiging kan uitsluitend bij aangetekend schrijven geschieden, en wordt steeds geacht te zijn gedaan per laatste van de maand voorafgaande aan de termijn hier bedoeld. Indien de opdrachtgever de genoemde termijn om welke reden dan ook, daaronder ook begrepen plotseling blijkende ontruiming, niet in acht neemt, zal deze de opdrachtnemer een vergoeding betalen gelijk aan de totaalprijs, te ontvangen door de opdrachtnemer als ware de termijn in acht genomen.

14. Overmacht
Indien door overmacht bij de opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden, tijdelijk ten hoogste drie maanden, niet of ten dele kunnen worden uitgevoerd, hoeft de overeengekomen totaalprijs voor die periode door de opdrachtnemer niet verminderd worden. Overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, waaronder personeels gebrek, schort zijn verplichtingen op. Desgewenst kan hij de overeenkomst zonder verplichtingen tot schadevergoeding annuleren.

15. Geschillen
Alle geschillen (daaronder begrepen die, welke door slechts een der partijen als zodanig worden beschouwd) welke tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank, tenzij partijen met elkaar zijn overeengekomen, dat de uitspraak gegeven zal worden in de vorm van een arbitrage, dan wel met de kracht van een bindend advies.

16. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

17. Klachten
Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld. Deze zullen zo spoedig mogelijk verholpen worden naar uw wens. Zij schorten de betalingsverplichting niet op.